Organizaciona struktura Gorske službe spasavanja Srbije

Najviši organ odlučivanja u GSS Srbije je Skupština GSS. Skupštinu čine svi članovi GSS. Na dve godine se organizuje izborna skupština na kojoj se bira najvažnije telo Gorske službe spasavanja - Načelništvo. Načelništvo je sedmočlano upravno telo čiji su zadaci i primarni ciljevi: strateško planiranje, raspodela resursa, sinhronizacija i koordinacija aktivnosti strateškog i operativnog nivoa, odnosi s javnošću, koordinacija sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije, Vojskom Srbije, Planinarskim savezom Srbije i drugim relevantnim subjektima, edukacija, treniranje i razvoj Gorske službe.

Prema organizacionoj strukturi GSS-a, postoji 7 izvršnih tela - komisija. Svaku komisiju sačinjava Predsednik i dva člana Komisije. Komisije i njihovi zadaci izgledaju ovako:

Komisija za spasavanje na skijaškim terenima bavi se organizacijom rada spasilačkih timova na skijaškim terenima u toku zimske i letnje sezone.

Komisija za spasavanje u opštim planinskim uslovima bavi se obukom i organizacijom spasilačkih timova u opštim planinskim uslovima (obezbeđenje planinarskih tura, obezbeđenje sportskih takmičenja i događaja, pretrage u opštim planinskim uslovima, pretrage iz lavina, pretrage pomoću pretražnih pasa ...) u skladu sa Pravilnikom o članstvu i zvanjima GSS i uključivanjem novih članova u organizaciju i aktivnosti GSS.

Komisija za spasavanje u vertikalnim uslovima bavi se organizacijom spasilačkih timova u uslovima tehničkog spasavanja (u alpinističkim uslovima stene, snega i leda, speleološkim uslovima, kao i u urbanim uslovima, gde se za pristup i transport unesrećenog koriste speleološke, alpinističke, kao i posebne spasilačke tehnike i helihoptersko spasavanje) u skladu sa Pravilnikom o članstvu i zvanjima GSS, kao i sprovođenjem obuke za spasioce u zvanjima Spasilac u vertikalnim uslovima i održavanjem nivoa obučenosti spasilaca sa zvanjima Spasilac u vertikalnim uslovima.

Komisija za obuku bavi se organizacijom obuke za spasioce i spasilačke timove za izvođenje spasavanja u svim uslovima u skladu sa Pravilnikom o članstvu i zvanjima GSS i Pravilnikom o obuci GSS.

Komisija za medicinu bavi se organizacijom medicinskog tima, dostizanjem i održanjem neophodnog nivoa znanja članstva GSS-a za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje unesrećenih.

Komisija za opremu u skladu sa potrebama i mogućnostima brine o snabdevenosti GSS-a opremom za izvođenje spasavanja u svim uslovima: opštim planinarskim, na skijaškim terenima, u uslovima stene, snega i leda, iz speleoloških objekata i u urbanim sredinama.

Komisija za logistiku bavi se organizacijom logističkog tima, organizacijom logističke podrške svih aktivnosti GSS-a, a osim toga, prikuplja, zavodi i arhivira kompletnu dokumentaciju svih komisija, vodi evidenciju o svim članovima GSS, njihovim zvanjima i aktivnostima i bavi se obradom i analizom podataka.

U naporima dostizanja glavnih ciljeva, Gorska služba spasavanja realizuje sledeće zadatke: